Profil MAS Horná Torysa

Občianske združenie s názvom  MAS HORNÁ TORYSA  je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním  cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Červenica, Dubovica, Ďačov, Hanigovce, Jakubova Voľa,  Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Miľpoš, Nižný Slavkov, Oľšov, Poloma, Rožkovany, Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká, Vyšný Slavkov.

CIELE ZDRUŽENIA: 

MAS HORNÁ TORYSA je občianske združenie  založené  za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja územia. Cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

Základným poslaním MAS HORNÁ TORYSA  je realizovať činnosti s nasledujúcimi spoločnými cieľmi:

 • vypracovať a implementovať integrovanú stratégiu  rozvoja územia,
 • presadzovať a rozvíjať miestnu medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia,
 • chrániť prírodné a kultúrne hodnoty územia,
 • podporovať efektívne a dlhodobo udržateľné využitie potenciálu územia prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku,
 • propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi,
 • rozvíjať spoluprácu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, atď….

PREDMET ČINNOSTI: 

 • Príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických osôb za účelom vypracovania integrovanej stratégie rozvoja územia a jej následnej implementácie.
 • Zber informácií o území a ich rozširovanie
 • Zber informácií o rozvoji vidieka, nástrojoch a ich využití a ich rozširovanie
 • Organizovanie odborných prednášok, školení, tematických zájazdov a seminárov k propagácii stratégie a rozvoja.
 • Vydávanie propagačných a informačných materiálov o príprave a implementácii stratégie vrátane spolupráce s regionálnymi i národnými masovokomunikačnými prostriedkami.
 • Spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka.
 • Spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a rozvoja.
 • Vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev.
 • Uchádzanie sa o finančnú podporu realizácie stratégie a zámerov MAS HORNÁ TORYSA

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA:

* Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

* Podlimitné zákazky

* Informácie o výsledkoch obstarávaní

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje občianske združenie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 42085713

DIČ: 2022726640
Bankové spojenie: SK02 0200 0000 0025 4279 8554

 

 

KONTAKT: 

MAS HORNÁ TORYSA

Adresa: Krivianska 1, 082 71 Lipany

Email: zoht@hornatorysa.com

Telefónny kontakt: 051/4573 454

Mobilné číslo: 0915 977 367